Kitaplara İman

Yüce Allah tarafından Cebrail (a.s) aracılığı ile Peygamberlere indirilen bütün semavi ve dört büyük kutsal kitaba iman etmek, kuran mucizesi, belgatı ve özellikleri, kuran-ı kerim muhtevası ve incelemeleri, kutsal kitaplar hakkında merak ettiğiniz her şeyi bulabileceğiniz bir Kategori

Doğanın ve doğadaki canlıların bir süreklilik içerisinde hayatlarını sürdürmesi, canlıların doğması, yaşam sürmesi, ölmesi, tabiatın bir düzen içerisinde mevsimlere ayrılması, kış aylarında tabiatın canlılığını yitirmesi, bahar ve yaz dönemlerinde tekrar canlanarak yeşermeleri, Yüce Allah’ın canlılar ile irtibatının devamlılığını göstermektedir. Bu süreç alemin yaratılması ile başlayan ve kıyamete kadar bir düzen...
13 Ağustos 2022 18:02
Allah, gönderdiği vahiyle insanın sağlam bir inanca sahip olmasını, güzel bir hayat yaşamasını ve neticede ahiretini kazanmasını murat etmiştir. Vahiy, insanın maddi ve manevi dünyası için bir rahmettir. Nitekim Rabbimiz, “Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır...
13 Ağustos 2022 01:11
Kıyamete kadar baki ve değişime uğramadan kalacak olan vahiy zincirinin son ve mükemmel halkası Kur’an-ı Kerim, Müslümanların hayat rehberi ve şifa kaynağıdır. Allah’ın emrettiği ve yasakladığı şeylere kulak verenler ebedi bir kurtuluşa ererken, sırt çevirip görmezden ve duymazdan gelenler ise yaratılış amacına ters ve aykırı davrandıkları için cennetin yolunu bırakıp şeytanın...
12 Ağustos 2022 00:11
Bu noktada gelin hep birlikte ilahi vahyin nasıl kitap haline geldiğini ve çoğaltıldığını kısaca hatırlayalım. Kur’an-ı Kerim’in nüzulünden sonra yapılması gereken en önemli iş elbette Allah kelamının noksansız ve hatasız bir şekilde yazılması, kayda geçirilmesiydi. Bu iş bizzat Resulüllah’ın nezaretinde vahiy katipleri tarafından yapılıyordu. O dönemde farklı malzemelere yazılan Kur’an...
7 Ağustos 2022 16:11
“Onu (Kur’an’ı) şeytanlar indirmedi. Bu onlara hem yaraşmaz hem güçleri yetmez (Şuara Süresi 210-211)” ayet-i kerimelerini düşündüğün zaman, bundan Kur’an-ı Kerim‘e temiz olandan başkasının dokunamayacağını anlarsın. Ayrıca bu ayetlerden, Kur’an’a iman edip amel etmeyen kişinin onun tadını, gıdasını alamayacağını da anlarsın. Nitekim Buhari de bu ayet-i kerimeden bunu anlamış ve;...
2 Haziran 2022 18:22
Bunlardan birisi, Kur’an-ı Kerim’de yer alan ve sadece alimlerin kavrayabilecekleri meseller/örneklerdir. Bu mesellerin amacı, bir şeyi diğer bir şeye hüküm bakımından benzetmek, soyut olan şeyleri somut olanlarla, ya da iki somutun birinden diğerine geçiş sağlayarak ya da birini diğerine mukayese ederek, daha rahat anlaşılmasını sağlamaktır. Nitekim Allah Teala münafıklar hakkında...
27 Mayıs 2022 00:51
“Onun için insan neden yaratıldığına bir baksın. Atılan bir sudan yaratıldı. O su, erkeğin sulbü ile kadının göğüs kemikleri (teraib) arasından çıkar (dafik). Elbette Allah’ın onu döndürmeye gücü yeter. O gün bütün sırlar yoklanıp, meydana çıkarılır (1)” Ayette geçen “dafik” kelimesi gramer olarak kendi manasında kullanılmıştır. Kimilerinin sandığı gibi ism-i...
26 Mayıs 2022 01:31
Hz. Yusuf’un kardeşleri, ölçeği kendi yüklerinde buldukları zaman şöyle demişlerdi: “O, hırsızlık yapmışsa, daha önce de kardeşi çalmıştı (1)” Onlar bu yorumlarında asl ile fer’i, illeti ya da delili bağlamında yorumlamamışlardır, aksine onunla Yusuf arasında yalnızca benzerlik kurarak, ortak bir delil olmaksızın birini diğerine katmışlar ve şöyle demişlerdir: “Bu, kardeşine...
24 Mayıs 2022 12:39
Bu kıyas, asıl ile fer’i, illeti ve onun gereklerini ortaya koymak suretiyle bir araya getirmektir. Bu konudaki bazı ayet-i kerimeler şöyledir. “Senin yeryüzünü boynu bükük, kupkuru görmen de Allah’ın kudretinin delillerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir ve kabarır. Şüphesiz ki ona hayat veren Allah mutlaka ölüleri de diriltir....
24 Mayıs 2022 12:35
Kıyas-ı illet Allah Teala’nın Kitabının birçok yerinde geçmektedir. Bunlardan bazıları şöyledir: “Doğrusu Allah katında İsa’nın durumu, (yaratılış bakımından) Adem’in durumu gibidir.” Allah Teala, yaratılış konusunda Adem’in, İsa’nın dengi olduğunu haber vermiştir. Ortak noktaları ise, diğer bütün mahlukatın varoluş sebebi olan, Allah Teala’nın dileme ve yaratma iradesine gönülden boyun eğme özelliğidir....
24 Mayıs 2022 12:35
Kur’an’ın mahluk (yaratılmış) olduğunu iddia ettiler. Bu iddialarıyla da bilmeden şirke bulaşmışlardır. Oysa Yüce Allah kendisinin kelam sıfatı olduğunu; “Ey Musa! dedi, ben risaletlerimle (sana verdiğim görevlerle) ve sözlerimle seni insanların başına seçtim… (A’raf Süresi 144)” ayeti ile: …ve Allah Musa ile gerçekten konuştu (Nisa Süresi 164) ayetiyle belirtmiştir Yüce...
14 Nisan 2022 02:51
Mümin, Kur’an’dan feyz almasını bildiği gibi, bu maksatla okuduğu, dinlediği için, Kur’an ayetleri kendisine şifa ve rahmet vesilesidir. Buna karşılık, hastanın ilaçtan yararlanmak istemeyişi onun hastalığını arttırdığı gibi, zalimin Kur’an’dan uzak durması da onun hüsranını arttırır. En büyük mucize, Allah’ın göndermiş olduğu Kur’an-ı Kerim’dir ve Kur’an-ı Kerim’de 2000 defa Allah,...
11 Nisan 2022 01:10
Kur’an-ı Kerim; alemlerin Rabbi olan Yüce Allah tarafından insanları karanlıklardan aydınlığa, Allah’ın yoluna çıkarmak için son peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.v) kalbine Cebrail (a.s) aracılığı ile vahyedilmek, okunmak, hiç unutmamak, hafızasından silinmemek üzere azar azar indirilmiştir. Kur’an-ı Kerim, hiç kimsenin bir benzerini daha vücuda getiremeyeceği bir kitaptır. Kur’an-ı Kerim’in iki kapağı...
30 Mart 2022 14:00
“”O vakit meleklere: Adem için secde edin! dedik de İblis dışındaki bütün melekler secde ettiler” ayetini okurken şeytan dedi ki; “Kur’an mucizedir diyorsunuz. Onun hem sonsuz belagate sahip hem de herkes için her vakit hidayet kaynağı olduğunu söylüyorsunuz. Halbuki Kur’an, bazı küçük hadiseleri tarih kitabı gibi, ısrarla tekrar ediyor. Bunun...
5 Mart 2022 01:34
Şeytana ve taraftarlarına karşı Kur’an’ın bir delili. İblisi, şeytanları ve azgınlık yolunda gidenleri susturmak Her türlü noksan sıfattan münezzeh olan Allah’ın adıyla. “Hiçbir şey yoktur ki, O’nu hamd ile beraber tesbih (tenzih) ediyor bulunmasın (1) On bir sene önce ramazan-ı şerifte, İstanbul’da, Bayezid Cami-i Şerifinde hafızları dinliyordum. Birden, kendini göremediğim...
3 Mart 2022 02:33
Kur’an’ın Hidayeti Aman ya Rabbi ! İnsanlara ne oluyor da; Kur’an ayetlerinden, vahiyden yüz çevirip, Kur’an’ın bilgi hazinelerinden ilim almaktan vazgeçiyorlar? Basiretlerini aydınlatmayı, canlandırmayı niçin terk ediyorlar? Fikirce bir kısım görüşlerden çıkarılan düşüncelerle yetiniyorlar, bu görüşlerden dolayı aralarındaki bağları koparıyorlar, birbirlerini aldatmak için ortaya yaldızlı fikirler atıyorlar ,böylece de Kur’an’dan...
1 Mart 2022 01:18
Kur’an-ı Kerim’de ki her bir cümleye ayet denir. Yüce Kitabımız da 6236 ayet vardır. Ayetlerden oluşan bölümlerine süre denir. Kur’an-ı Kerim’de 114 süre bulunur ve Tevbe Süresi hariç bütün süreler besmele ile başlar. Kur’an-ı Kerim kitapların ve sözlerin en güzelidir. Allah’ın insanlara doğru yolu bulamaları için gönderdiği en son kutsal...
18 Şubat 2022 06:30
Allah Teala bunu üzerine aldığını, kullarına gerekeni yaptırarak kitabı koruyacağını yine kitabında şöyle bildiriyordu: Hz. Peygamber, kendisine vahyedilen ayetleri unutmamak, hemen hafızasına almak için -ayetin vahyedilmesi sürerken- tekrarlamaya çalışıyordu. Bu ayetler vahyedilerek kendisine, Allah tarafından şu teminat verildi: Onu sana okutacağız hafızanda toplayacağız, yani ezberlemeni sağlayacağız, anlaşılmadık yer kalmayıncaya kadar...
13 Şubat 2022 05:30