Güzel Ahlak ve Nefsi Terbiye

Güzel ahlaklı olmak ve nefsi terbiye etmek, güzel ahlak nerden öğrenebiliriz ve güzel ahlaklı kişilerin özelikleri, nefsin kötülüğü, nefsin mertebeleri ve dereceleri, nefsi terbiye etmek, nefsi emmare ve özellikleri

Mümini mümine ayna olarak vasfeyleyen Hz Peygamber, mümini mümine emanet etmiştir bir bakıma. Zira ayna neyi görürse onu yansıtır ne eksik ne fazla, ne yalan ne de yanlış… Kırk kapının ardında, kırk perdenin altında gizlense dahi yansıtır cümle ahvalimizi… Küpün içinde ne varsa dışarı da o sızar diyen Hz Mevlana...
27 Ocak 2023 23:25
Zaman bazı şeylerin telafisine imkan vermeyecek bir kesinlik ve keskinliğe sahiptir. Adem’in gönlünü derin bir hüzne teslim edecek suçu işlemiştir Kabil. Toprağa ilk kan dökülmüştür. Habil’in topraktaki kanı; Kabil’in dinmesi mümkün olmayan vicdan azabı, Adem’in gözünün yaşı, gönlünün kederi olmuştur. ▬ Adem’in ‘can’ının iki eşit can paresinden bir parçayı diğerinin...
27 Ocak 2023 00:05
Bu özelikleriyle bir anlamda bencil olduklarını söyleyebiliriz. İnsan da diğer canlılar gibi bu temel özelliklere sahiptir. Bilhassa çocuğun davranışlarında bu daha iyi gözlemlenir. Çünkü çocuk, paylaşma eğilimine sahip değildir. Ele geçirme ve sahip olma arzusu onun davranışlarını tayin eder. Ancak büyüdükçe kendi bencil menfaatleri yanında başkalarını da düşünmeye başlar. Bu...
16 Ocak 2023 00:28
Bu güzel özelliklere ve yüce vasıflara sahip olan kimseye de vefakar ya da vefalı denir. Vefanın zıttı nankörlüktür. Vefakarlık; kadir kıymet bilmek, kendisine yapılan iyiliği unutmamaktır. Nankörlük ise iyiliğin kadrini bilmemek ya da kendisine yapılan iyiliğe kötülükle mukabelede bulunmaktır. Vefakar kimseler dostlarını, kendilerine iyilikte bulunanları unutmazlar, zamanı gelince onlara misliyle...
8 Ocak 2023 14:47
Vefa kelimesinin tdk anlamı, vefa ne demektir ve hakiki anlamda vefa ne anlama gelmektedir?
4 Ocak 2023 01:40
Günümüzde, farz ibadetleri yapıp büyük günahlardan sakınmak “takva” olarak tanıtılır ve bu yeterli görülür. Aslında büyük günahları terk etmek takvanın birinci basamağıdır; fakat son noktası değildir. Kalpte bulunan ve kalp ile işlenen manevi günahlardan da gerçek temizlik gerçekleşmez. Allah Teala: “Günahın açığını da gizlisini de terk edin. Çünkü günah işleyenler...
17 Aralık 2022 22:05
Benim ömrümden başka malım yoktur. Ömür tükendikçe sermaye de tükeniyor. Ticaretten ve kazançtan umudum kesiliyor. Bu yeni gün de Allah bana müsaade verdi, ecelimi geri bıraktı; bugün de bana hayatımı lütfetti. Eğer beni öldürse idi; salih ameller yapmam için bir gün beni dünyaya döndürmesini isteyecektim. Öyle ise, (ey nefsim!) farzetki...
13 Aralık 2022 00:12
Kibrin ise saklı olmayan birçok afetleri vardır. Bunlar ucbun kullarla ilgili yönleridir. Ucbun Allah ile alakalı yönüne gelince… Kendini beğenmişlik kişiyi günahları unutmaya, onları ihmal etmeğe çağırır. Kul bazzı günahların mahiyetini araştırmaktan kendini müstağni sandığı için onları hatırlamaz. Hatırladıklarını da küçümser, telafisine çalışmaz, bağışlanacaklarını zanneder. İbadet ve amellerle kendini beğenmeğe...
11 Aralık 2022 17:13
Sen amel etmeye karşı kendini bir saik bulduğun sürece ameli bırakma, riya hatıralarıyla mücahade et. İnsanlar tarafından övülmeye nefsin seni davet ettiğinde Allah’tan utanmayı kalbine yerleştirmeye çalış. Çükü kalbine muttali olan O’dur. Hatta Rabbinden utanarak ve nefsini cezalandırarak ibadette daha ileriye gitmeye muktedir olur isen böyle yap Şeytan sana: «Sen...
10 Aralık 2022 00:09
Riyanın tedavisinde iki makam vardır: Birinci makam: Riyanın damarlarını ve köklerini söküp atmaktır. Riyanın kökü mevki ve mansıb sevgisidir. Riyamın ayrıntılarına girişildiğinde, bu üç esasta toplanır: İşte şu üç madde riyakarı riyaya sevk eder. Bunun tedavisi: Kul ahirette maruz kalacağı bu rüsvaylıklar üzerinde düşünür ve dünyada gösteriş yapmakla elde ettikleri...
10 Aralık 2022 00:02
Kul ihlas üzere ibadete başlasa da sonra hatırına riya gelse; Bu riya ya ameli bitirdikten sonra, veya ameli bitirmeden önce gelir Şayet ibadetini bitirdikten sonra, amelini kimseye söylemeden için de bir sevinç doğar ise, bu, amelini ifsad etmez. Zira amel, ihlas vasfi üzere, riyadan uzak olarak tamamlanmıştır. Ameli bitirmeden önce...
9 Aralık 2022 14:55
Riya açık ve gizli olmak üzere iki kısımdır. Açık olan riya, kişiyi amele sevk eden riyadır. Bunun da daha açığı, sevap bekleyerek amelle gösteriş yapmaktır. Bundan biraz gizli olanı, başlı başına amele sevk etmeyen riyadır. Mesela; Allah rızası için her gece teheccüd namazına kalkmayı i’tiyad edinmiş birinin, bu namazı ağırlanarak...
9 Aralık 2022 14:40
Birincisi: Bir isyanı işlemeğe imkan bulabilmek için ibadetiyle riya yapmak, kendisini muttaki olarak tanıtmaktır. Halbuki asıl maksadı, emin kimse olarak tanınıp bir mevki elde etmesi, muktedir olduğu nispette faydalanması için kendisine vakıf vs. malların teslim edilmesi, veya emanetlerin kendisine verilerek onları zimmetine geçirmesi, veya pis arzusuna için bir kadının sevgisini...
9 Aralık 2022 14:29
Bu murai, içi yalanlamakla dolu olduğu halde şehadet kelimelerini diliyle söyleyen kişidir. Kur’an’ın birçok yerinde zikredilen münafıklık işte budur. Bu tip kimseler zamanımızda azdır. Cenneti, cehennemi, ahiret yurdunu inkar eden veya İbahiye» taifesine meylederek şeriat yaygısının ve hükümlerinin dürüldüğüne inanan kimseler de mürailer sınıfına dahildir ve bunların hepsi ebediyen cehennemde...
9 Aralık 2022 00:22
✓ Eğer seni kötüleyen sözünde doğru ise ve maksadı da nasihat ise onu yermen, ona kızman ve kin bağlaman yakışık almaz Bilakis onun uyarısına minnettar kalman gerekir. Zira sana ayıplarını bildiren kimse sana tehlike yerleri göstermiştir, ki korunasın. O halde senin bu durum karşısında sevinmen, muktedirsen yerilen sıfatı nefsinden gidermeğe...
9 Aralık 2022 00:08
Bu sekiz afetten kaçındıktan sonra, kinin en küçük derecesi; hasmına karşı güler yüzlülüğü ve nezaketi, yardımı, ihtiyaçlarını gidermeyi, onun menfaatine olan bir şeyde kendisine muaveneti terk etmektir. Bütün bunlar dini dereceleri noksanlaştırır, kişiyi bol sevaplardan mahrum bırakır. Kaynak: İmam-ı Gazali / İmam-ı Gazali’den Müminlere Vaazlar / bkz: 452-453
8 Aralık 2022 14:15
Öfkeyi kabarttıktan sonra öfkeyi yenmenin ve sakinleşmenin ilacı: İnsanı heyecanlandıracak herhangi bir sebep meydana geldiğinde, kötü bir iş yapma zorunda kalmaması için kişinin o anda sebat edip hiddete kapılmaması, sabretmesi vacip olur.Heyecan esnasında öfke ancak «ilim ve amel» macunlarıyla tedavi edilir. İlimle tedavi şekli şu hususlardır: ✓ Kişinin; öfkeyi yutmanın,...
8 Aralık 2022 14:02
Şüphesiz güzel ahlak iman, kötü ahlak da nifakdır. Allah Teala müminlerin ve münafıkların sıfatlarını kitabında anlatmıştır. Bu vasıflar tamamıyla güzel ahlakın ve kötü ahlakın mahsulleridir. Güzel ahlakın nişanlarını bilmemiz için bu ayetlerden bazılarını aktaralım: Müminler muhakkak felah bulmuştur. Ki onlar namazlarında husua riayetkardırlar. Ki onlar boş ve faidesiz şeylerden yüz...
5 Aralık 2022 22:01